ដៃគូសហការ

ដៃគូសហការ

ក្នុងកំឡុងពេលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមហ៊ុនល្បី ៗ លើពិភពលោកយើងបានដឹងថាស្តង់ដារគឺជាអ្វីដែលសំខាន់ដូច្នេះឥឡូវនេះយើងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីគោរពនិងសម្រេចវា។